Starostwo Kłodzkie informuje: Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku otrzymało dotację

Kwota przyznanej dotacji wynosi 250 000 zł i przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji szkoleń i zakup narzędzi dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z zakresu profesjonalnego wielowymiarowego testu umożliwiającego obserwację autyzmu, tj. ADOS-2.
W dniu 21 marca 2024 r. podczas sejmiku Województwa Dolnośląskiego została podjęta uchwała nr LXVIII/1451/24 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych na Dolnym Śląsku. Zgodnie z zapisami ww. uchwały wartość pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego na wsparcie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych wynosi 120 000 zł; przeznaczona ma być w szczególności na:
1. Udzielanie dzieciom, młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
2. Realizację szczegółowych zadań wynikających z przepisów dotyczących zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
3. Doposażenie poradni, w tym zakup narzędzi diagnostycznych i sprzętu diagnostycznego,
4. Bieżące funkcjonowanie poradni.